top of page

Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://www.drbloomfloraldesign.com

 

Administratorem danych osobowych jest Maciej Marszałek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MACIEJ MARSZAŁEK DR BLOOM FLORAL DESIGN, ul. Chrobrego 23, 50-001 Wrocław, NIP: 8971755047.

 

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail info@drbloomfloraldesign.com 

 

DEFINICJE

 

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 

1. Administrator – Maciej Marszałek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MACIEJ MARSZAŁEK DR BLOOM FLORAL DESIGN, ul. Chrobrego 23, 50-001 Wrocław, NIP: 8971755047.

 

2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.drbloomfloraldesign.com

 

3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Strony.

 

DANE OSOBOWE

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi e-mailem.

 

2. Używając e-maila, Użytkownik w sposób naturalny przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail, numer kontaktowy oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

 

3. Administrator nie udostępnia powierzonych mu danych podmiotom trzecim.

 

4. Użytkownikowi posiada następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

• prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),

• prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),

• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

 

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami.

PLIKI COOKIES

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

 

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

 

3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

 

4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

5. Z plików cookies Administrator korzysta na podstawie zgody Użytkownika, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną.

 

6. Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Użytkownika zgody na korzystanie przez Administratora z plików cookies. Podczas pierwszej wizyty Użytkownika na Stronie wyświetlany jest komunikat z pytaniem o zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies Użytkownik się godzi, a które chce blokować.

 

LOGI SERWERA

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym jest ona przechowywana. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

 

2. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

 

3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

 

4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

bottom of page